Portföljbokslut 2019

Jag kan konstatera att portföljen för andra året i rad underpresterar mot index. När det skett tidigare har portföljen de två följande åren presterat bättre än börsen, vilket gör att jag ser ljust på framtiden. Men först sammanfattning av 2019.

Faktorportföljen

Faktorportföljen 2019.PNG

Min portfölj har sett ungefär likadan ut 2017 och 2018 för att under 2019 genomgå en större förändring. Inför 2019 stod värdeaktier för 60% av portföljen och momentum för 40%. Två nya faktorer har introducerades under året, Quality och Size. Utöver det har jag valt att placera ca 10% av portföljen i absolutavkastande All Weather Portfolio.  Efter ommöbleringen har ca 45% av portföljens kapital allokerats till de nya faktorerna/strategin vilket gjort portföljen betydligt bättre diversifierad.

Faktorportföljens mål är att slå Stockholmbörsen inkl. utdelningar över tid. År som 2019 kommer dock portföljen aldrig klara det. Det finns flera anledningar till det. Den första är att portföljen inte håller 100% aktier. 5% är investerat i räntefonder och 2,5% är investerat i guld. Vidare är 30% investerat i en trendföljande strategi som i snitt håller räntefonder 1/3 del av tiden. Under 2019-års två första månader låg den trendföljande strategin likvid vilket betydde att portföljen endast hade 60% aktieexponering, vilket blev kostsamt då börsen samtidigt rusade 14%.

Momentum var den sämst presterande faktorn under 2019 och Size var den bäst presterande. Värde fick en liten revansch, men lyckades inte slå index. Spreaden mellan lågt och högt värderade bolag är nu extremt hög och det finns därför fortsatt belägg för att övervikta värdeaktier.

Jag är nöjd med att under 2019 fått in exponering mot fler faktorer, då portföljen varit kraftigt viktad mot värde och momentum de senaste åren. Genom att diversifiera mot faktorerna quality och size har portföljen blivit mer stabil men ändå generat god avkastning. Size togs in i portföljen på bekostnad av de nordiska värdeaktier som jag ägde fram till juni. Ett drag som visade sig bli lyckat då småbolag gick som tåget. Men jag vill ändå ha exponering mot nordiska värdeaktier varför jag planerar att ta in det under 2020. Mer om det i ett annat inlägg.

Nedan redovisas avkastningen för portföljens beståndsdelar, som består av Momentum, Value, Quality, Size och absolutavkastande All Weather portfolio.

Resultat 2019

Avkastning Q4

Trendföljande – Dual Momentum

Dual Momentum avkastning 2019.PNG

Den trendföljande strategin Dual Momentum inledde året med 100% räntefonder som en följd av den dystra trend vi såg i Q4 2018. Globalt aktieindex steg ca 14% under januari och februari innan strategin den 1:a mars allokerade om till amerikanska aktier då positiv trendsignal gavs.  Detta tapp lyckades strategin aldrig ta ikapp och avkastningen slutade på drygt 16% medan globalt index mätt genom SPP Global steg 32%.
Det var helt klart frustrerande att vara placerad i räntefonder när börsen gick som ett lokomotiv under årets två första månader. Men den absoluta avkastningen blev ändå väldigt bra. Historisk avkastning för Dual Momentum mätt från 1950-2018 är faktiskt 15,8%, så jag förväntar mig ingen finanstwitter-avkastning här.

Long Only

Value

Value 2019.PNG

Värdeaktier avkastade 25,4%, ca 9%-enheter sämre än index. Eolus Vind, Note och Lindab var de aktier som mest bidrog till avkastningen. Sämst presterande blev Semafo. Värde hängde med börsen i de uppgående månaderna, men i mars och augusti gick värde kraftigt sämre än börsen och på bara dessa två månader tappades 8%-enheter mot börsen. I inledningen av 2019 ökade jag antal innehav från 15 till 25. Under sommaren beslutade jag mig också för att öka diversifieringen inom värdefaktorn vilket gjorde att jag from september adderade en kvantitativ strategi. Värdeportföljen har nu 36 innehav fördelat på två värdestrategier.

Quality

Quality 2019.PNG

Det var på stranden under Greklandssemester i maj som jag bestämde mig för att genomföra årets första portföljförändringen. Jag övergav investeringarna i globala värdeaktier för att istället exponera portföljen mot quality. En anledning till beslutet var att det inte längre gick att investera i amerikanska ETF:er efter Mifid 2, vilket jag använt mig utav för att komma åt globala värdeaktier. En annan var att 40% redan var investerat i svenska värdeaktier. I grafen ovan är avkastningen fram till maj alltså från globala värdeaktier och från maj till årsskiftet kom avkastningen ifrån investmentbolag.

Size

Size 2019.PNG

På en båt i den svenska skärgården i juli tog jag årets andra större portföljförändringsbeslut. Istället för att re-balansera om den portfölj som direktinvesterade i nordiska värdeaktier tog jag in portföljens fjärde faktor – Size. Nordiska värdeaktier har absolut presterat bra och jag vill ha exponering mot värdeaktier även utanför Sverige, men jag valde ändå att göra detta val då portföljen vid denna tidpunkt låg väldigt tiltad mot värdeaktier. I grafen ovan kom avkastningen fram till juni kom ifrån nordiska värdeaktier. I juni låg portföljen helt likvid medan index steg 7,5%. Kass timing.. I juli började jag köpa in mig i ett antal småbolagsfonder.

Absolutavkastande – All Weather Portfolio

All Weather 2019.PNG

Denna portfölj startades den första juni och fram till årsskiftet genererades en avkastning om 5,12%. Oktober var den enda minusmånaden, -0,04%, vilket får ses som godkänt. Målet med denna beståndsdel är att alltid gå med plus. Att jämföra denna portfölj mot ett börsindex är lite meningslöst, så jag kollade runt vad andra blandfonder som säger sig hålla ca 25% aktier avkastat.

Blandfonder 2019.PNG

Baserat på detta tycker jag att man kan man konstatera att i alla fall en av mina strategier slog sitt jämförelseindex..

 

Kvartalsrapport – Q3

Mitt jämförelseindex som numera är OMXSCAPGI, då Avanza ej längre tillhandahåller kurs för Six Portfolio Return Index avkastade under det tredje kvartalet 2,22%-enheter. Min portfölj avkastade 0,61%-enheter. Portföljens totalavkastning för 2019 uppgick vid tredje kvartalets utgång till 10,52%, att jämföra med index som avkastat 22,4%. Det ser ut som att portföljen kommer underprestera index för andra året i rad, vilket också skedde 2014 och 2015 för att sedan följas av två års överprestation.

Under kvartalet har ganska stora förändringar skett i portföljen. Exponeringen mot Value minskades och istället ökade jag exponeringen mot faktorerna Quality och Size. Ett drag som visade sig bli lyckat då Value var den sämst presterade faktorn i portföljen under kvartalet. Jag har fortfarande en övervikt mot Value, som står för 26% av portföljen. På sikt planerar jag att minska denna övervikt till förmån för Quality och Size som står för ca 17% vardera. Value har dock gått dåligt både 2018 och 2019 vilket gör att jag tror vi står inför en mean reversion för faktorn. Samtidigt är det jobbigt att vara tiltad mot något som för tillfället inte presterar, men det gäller att ha tålamod. Kassan stod vid kvartalets slut för 1% av portföljen.

Momentum – 27% av portfölj
Momentum-faktorn var bästa faktorn under Q3 och genererade en avkastning på 6,77%. Hittills i år har faktorn avkastat 12,1%. Momentumfaktorn stod för knappt 27% av portföljen vid tredje kvartalets utgång.

Value – 26% av portfölj
Sämst presterande faktorn under Q3 var Value som gav en negativ avkastning om -4,59%. Det stora tappet gör att faktorn nu avkastat 11,03% i år, ganska exakt hälften mot vad index gett.

Quality – 17% av portfölj
Quality-faktorn avkastade stabila 0,71% under Q3, Största köpen gjordes i Berkshire Hathaway, Öresund och Svolder. Under 2019 har Quality avkastat 14,66%.

Size – 17% av portfölj
Size-faktorn generarade likt Value en negativ avkastning under kvartalet om -1,19%. Size är dock den faktor som gått bäst i år och vid kvartalets utgång uppgick avkastningen till 17,25%.

All Weather – 12% av portfölj
Allvädersportföljen, som är tänkt att vara min absolutavkastande del i portföljen hade ett starkt kvartal och genererade en avkastning om 4,61%. All Weather inkluderades i portföljen i Juni i år och har sedan dess avkastat 4,8%.

 

Årets lärdom hittills är att inte placera för stor andel i enstaka faktorer, trots att allt talar för att det är för billigt. Tilten mot Value har minskats under året. Som högst stod Value för 60% av portföljen, vilket har dragit ned avkastningen för 2019. Värdeaktier har gått dåligt i hela världen de senaste åren så jag bibehåller en övervikt för att förhoppningsvis få vara med när det vänder.

Ökat i Berkshire Hathaway & Small caps

Jag kan inte time:a marknaden. För att lyckas med timing krävs att du dels säljer vid rätt tillfälle men också att du köper vid rätt tillfälle. Eftersom jag inte tror mig kunna detta återstår bara en sak, att vara fullinvesterad i tillgångar som passar den risk jag vill ta. 

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg hade jag en kassa på ca 4%, vilket inte är en del av min långsiktiga strategi. Den har inte uppkommit pga försäljningar utan det är kapital som inte har blivit investerat ännu. Annat har kommit emellan men idag valde jag att öka i två befintliga innehav. Jag ökade i Small caps som gått ner några procent de senaste veckorna då värdeaktier har gått bättre. 2%-enheter av portföljen gick in i Small caps, vilket gör att Small caps nu står för 17% av portföljen.

Jag köpte också fler aktier i Berkshire Hathaway för knappt 1% av portföljen. Warren Buffett´s investmentbolag har inte alls hängt med i årets börsuppgång och är faktiskt -1,7% de senaste 12 månaderna.

Kvalité/Investmentbolagsportföljen per i dag:

Investmentbolag Q3

The Zero Budget Portfolio

The Zero-based budgeting är en metod som utvecklades av Peter Pyhrr på 1970-talet och handlar om att alla kostnader i en verksamhet måste rättfärdigas och godkännas för varje ny period. I samband med ny budget för kommande kvartal eller kommande år ska man inte ta hänsyn till vad den tidigare budgeten var, utan man ska börja från noll och på nytt analysera vilka kostnader som faktiskt är nödvändiga och som genererar värde.

Denna metod kan även användas i privatekonomin. Om du exempelvis betalar för Netflix, HBO, Viaplay och Cmore, fråga dig då, ”Använder jag alla fyra tjänster? Skulle jag teckna dessa abonnemang idag?” Jag tror många svarar nej. Men om man inte stannar upp och funderar är det lätt hänt att man fortsätter betala för något man knappt använder.

Samma metod kan och bör användas för din portfölj. Om du börjar från noll och föreställer dig att du inte äger några aktier eller fonder idag, hur skulle din ideala portfölj se ut? Hade du köpt samma aktier/fonder som du äger idag? 

Av psykologiska anledningar har människan svårt att sälja aktier och fonder som innebär att en förlust realiseras. Man säljer hellre vinnarna och hoppas att förlustaktierna ska komma tillbaka så att man kan sälja på break even. Men lägre aktiekurser är inte detsamma som att aktien är billigare. Tvärtom kanske aktien är dyrare om vinsten har sjunkt avsevärt. Det finns ingen naturlag som säger att en aktie ska tillbaka till tidigare nivåer. Detta hindrar oss från att tänka rationellt. Man ankrar sig fast vid de innehav man äger trots att de inte är det bästa för portföljens avkastning framåt. Tänk från noll – hur skulle din ideala portfölj se ut idag?

Faktorportföljen Q3 2019

Att dokumentera hur portföljen ser ut och varför den ser ut på det sättet är bra eftersom man då tvingas motivera för sig själv varför man gjort vissa val. När portföljen inte presterar kan man gå tillbaka och påminna sig själv om varför man gjort som man gjort och förhoppningsvis då inse att det är rätt beslut långsiktigt. Grundstrategin ska inte ändras pga kortsiktigt brus. Att vara långsiktig är lättare sagt än gjort. Men om man tvingar sig själv att skriva om sina beslut tror jag att sannolikheten för att man håller sig till sin strategi ökar.

Aktivt passiv

Jämför man med finanstwitter förvaltar jag min portfölj väldigt passivt. Däremot har jag gjort aktiva val i hur portföljen ska förvaltas, vilken exponering jag vill ha mot olika tillgångar, marknader och riskpremier. Jag är inte aktiv i min handel utan investerar mekaniskt en del av lönen enligt en bestämd fördelning en gång per månad och ser över min taktiska tillgångsstrategi två gånger per månad. Eftersom jag inte är en stockpicker funderar jag inte på om en aktie ska viktas upp, ner eller säljas för att ersättas av en annan aktie. Jag har valt en mer passiv strategi där jag minimerar mina aktiva beslut eftersom människan har svårt att vara rationell på börsen. 

Riskpremier som outperformat börsen

I studier har man tittat på vilka typer av aktier som historiskt har outperformat börsen och man har då kommit fram till att det finns olika riskpremier/faktorer som resulterat i överavkastning mot börsen. Fyra av dessa faktorer är:

 • Momentum – Aktier med positivt momentum, vinnare tenderar att förbli vinnare
 • Värde – Aktier med tydlig värdefaktor har outperformat börsen. Dvs aktier som är lågt värderade på värdemultiplar.
 • Kvalité – Hög ROC och stabila intäkter
 • Size – Aktier med lågt börsvärde, småbolag växer från en mindre bas och har därför möjligheten att generera hög vinsttillväxt

Diversifiering

Min portfölj är uppdelad i fyra ben som var och en är tiltad mot en av de fyra faktorer som jag tidigare nämnde. En faktor som historiskt har outperformat börsen har naturligtvis också underpresterat börsen periodvis. Därför kan det vara sunt att inte vara för smal och bara investera i en faktor. Värdeaktier har presterat väldigt bra historiskt. Men vissa år funkar det inte alls. Ett sådant år var förra året då värde underpresterade och mitt värdeben gick ner 28%, se detta inlägg för mer info. Jag har därför valt att diversifiera portföljen och investera i flera faktorer där samtliga förväntas överprestera börsen på sikt.

Ett problem med diversifiering som man inte kommer ifrån är att det alltid kommer vara en del i portföljen som presterar sämst. Har du 15 aktier kommer det alltid vara en aktie som är sämst. Men eftersom det är omöjligt att på förhand veta vilken som kommer prestera bäst är det en god idé att diversifiera.

Det finns även ett femte ben som inte är exponerad mot någon faktor. Den är av mer värdebevarande karaktär, känd vid namnet ”All Weather portfolio”. Den har historiskt gett god avkastning i förhållande till sin låga risk. Den kommer inte hänga med börsen i uppgång, men förhoppningsvis bromsa vid nedgång. Det känns tryggt och gör att jag kan vara investerad i mer riskfyllda tillgångar i övrig portfölj.

Min portfölj

Nedan följer en kort förklaring för hur jag valt att exponera mig mot dessa fyra faktorer:

Global Momentum investerar enligt Gary Antonacci’s Dual Momentum, som är en tillgångsallokeringsmodell där modellen bestämer vad jag ska investera i. Här får jag exponering mot momentum på global basis. Detta ben fungerar också som ett skydd då modellen kan växla om till räntor vid negativt börssentiment.

I Värdebenet investerar jag mekaniskt i vad många skulle säga tråkiga bolag. Det är inte direkt heta tillväxtbolag som diskuteras på Twitter utan lågt värderade bolag som av någon anledning inte gillas av marknaden just nu.

Kvalité investerar efter devisen ”Buy quality, cry ones”. Jag gjort det enkelt för mig och valt att investera likaviktat i ett gäng investmentbolag där det är buy & hold som gäller.

Size investerar i småbolag med lågt börsvärde. Till skillnad mot värdekorgen har jag här mer tillväxtbolag i ett antal småbolagsfonder.

Portföljens fördelning just nu:

Fördelning 2019-09-09

Jag har knappt 27% i Global Momentum, försöker hålla fördelningen mellan 25-30%. Global Momentum är för tillfället 100% investerad i amerikanska aktier. 

Värdeaktier står för 26% av portföljen. Runt 25% är målvikten. Kvalité och Size ska vara någorlunda likaviktat, ca 17-18% i vardera ben, vilket gör att ca 60% av portföljen är allokerad mot svenska aktier. 

Ca 10% av portföljen vill jag ha i tillgångar med lägre risk och direktavkastande tillgångar. Just nu har jag knappt 12% min värdebevarande All Weather, som till hälften består av räntefonder, 25% guld och 25% aktier.

Min svåraste utmaning är att inte hålla kassa, vilket långsiktigt är ett sänke för avkastningen. Just nu har jag 4% kassa som troligtvis kommer placeras i Kvalité och Size-benet.

Portföljens innehav:

Totalportfölj Q3 2019Värdeportfölj Q3 2019

Värdeaktier har varit relativt dyra

2017
2017 var ett helt okej år för de som investerade kvanitativt i värdeaktier. Min egen värdeportfölj presterade ungefär som index som var upp ca 9%, medan värdetiltade-ETF:er från Alpha Architect och Cambria som investerar kvantitativt i amerikanska, europeiska och tillväxtmarknader alla avkastade mellan 20-30%. De två svenska fonderna Carnegie Sverigefond och Didner & Gerge Aktiefond, som investerar kvalitativt med stort fokus på värde hade liknande utveckling som den svenska börsen.

Value ETFs.PNG

2018
2018 var något helt annat. Den svenska börsen gick ner ca 4,5% och S&P 500 gick ner ca 8%. Men värdeaktier hade ett betydligt tuffare år. Värde-ETF:erna från Alpha Architect och Cambria var ner mellan 20-25%, Didner & Gerge Aktiefond var ner 16% och Carnegie Sverigefond var ner 8%. Min egen värdeportfölj som var betydligt mer koncentrerad gick ner hela 28%. Både kvanitativ och kvalitativ värdetilt underpresterade alltså index.

Value ETFs 2018.PNG

2019
Hittills under 2019 är det endast Carnegie Sverigefond av tidigare nämnda fonder som håller jämna steg med index som rusat sedan årsskiftet. Både Sverige och USA är upp ca 20% i lokala valutor. De kvanitativa värde-ETF:erna är upp mellan 3-7%, Didner & Gerge är upp 11% och min egen värdeportfölj är upp 10%.

Värdeaktiers värderingar

När jag i min värdefaktorportfölj genomfört ombalansering under Q1, Q2 och Q3 2019 har jag gjort en intressant iaktagelse.  Trots att börsen varje kvartal stått 2-5% högre än motsvarande kvartal 2018 har värderingarna på de 20% billigaste aktierna på Stockholmsbörsen enligt Value Composite varit betydligt lägre om man jämför värderingsmultipeln P/E, pris genom vinst. Detsamma har varit fallet för topp 10 aktier i Trending Value.

PE 2018

P/E jämförelse 2018 VS 2019:
Value Composite             Trending Value

Q1: 16% lägre 2019          Q1: 8% lägre 2019
Q2: 35% lägre 2019          Q2: 40% lägre 2019
Q3: 40% lägre 2019          Q3: 16% lägre 2019

De 20% lägst värderade aktierna på Stockholmsbörsen enligt Value Composite samt Trending Value var under 2018 relativt dyra. Under 2019 var det aggregerade P/E-talet för dessa aktier ensiffriga i Q2 och vid Q3 alltså 40% billigare än motsvarande kvartal 2018. Man får betala något mer för de aktier med bäst momentum men bland dom finns förhoppningsvis färre fallande knivar vilket historiskt har varit en bättre strategi, än att köpa de allra billigaste aktierna.

Jag noterade att vår svenska kunskapsspridande motsvarighet till Alpha ArchitectInvesterarfysikern – tidigare idag släppte ett inlägg på samma ämne, med titeln ”Har börsens billigaste bolag blivit billigare senaste året?”. I inlägget jämför han ett flertal nyckeltal för 2019 mot helåret 2018 vilket visar att det inte bara är P/E-talet som blivit lägre i år.

Värdefaktorportfölj – Ombalansering Q3 2019

Ombalansering av de aktier som köptes Q3 2018 har nu genomförts. Jag har återigen rankat alla aktier på Stockholmsbörsen på nyckeltalen P/E, P/S, EV/FCF, Direktavkastning och EV/EBITDA. De 20% billigaste aktierna enligt aggregerad ranking av nyss nämnda nyckeltal plockas ut och sorteras sedan på momentum. Sedan köptes topp 9 aktier som inte ägdes sedan tidigare. 

De 20% billigaste aktierna har ett snitt P/E på 10 och direktavkastning på 5,1%. Motsvarande kvartal föregående år låg P/E-snittet på 14,1 och direktavkastning på 4,9%. Stockholmsbörsens värdebolag har alltså blivit billigare jämfört mot föregående år.

Av aktierna som funnits i portföljen i 12 månader fick Gränges, Nobina, Kindred och Betsson lämna portföljen. Känns tungt att sälja Betsson och Kindred – på vad jag tror är – nära botten. De är rankade på 6:e respektive 10:e plats enligt värderankingen, men har kraftigt negativt momentum på både 3, 6 och 12 månaders momentum, varför de sållades bort av modellen.

Volvo, SKF och Peab återfanns återigen högt upp i rankingen vilket gör att jag behåller innehaven ett år till. Volvo kommer därmed göra sitt 3:e år i värdefaktorportföljen. Både Volvo och SKF är stora innehav i de värdetiltande fonderna Carnegie Sverige och Didner & Gerge Sverige.

Utöver ovanstående tre aktier valde jag att ta in ytterligare 6 innehav för att bredda portföljen till totalt 24 innehav:

– BE Group
– Kabe Group
– VBG Group
– Björn Borg
– Nobia
– Leo Vegas

Börsens näst billigaste aktie baserat på nyckeltalsvärdering är BE Group. P/E 7,5 tyder på att marknaden inte har speciellt stor tilltro till bolaget. Ett lågt börsvärde på drygt 500 milj sek gör att aktien kan flyga om man levererar positiva resultat. Investmentbolaget Traction äger 23% av bolaget.

Kabe, Björn Borg och Nobia – tre konsumtionsbolag inom sektorn sällanköpsvaror. Kabe varslade nyligen 25 anställda och värderas till P/E 8. Modellen fortsätter att gå motvalls och köper utöver Volvo och SKF in ännu mer cykliskt i form av VBG Group.. Kan bli bra om det visar sig att analytikerna har prisat in en större avmattning än vad som blir fallet. Avslutningsvis fick vi lite exponering mot spelsektorn trots försäljning av Betsson och Kindred. Leo Vegas levererade en bra Q2-rapport och har vänt upp de senaste 6 månaderna.

Värdefaktorportföljens nyckeltal baserat på ett snitt av alla 24 innehav:

 • P/E: 10
 • P/S: 0,7
 • EV/EBITDA: 7,1 (EV/EBIT: 10,4)
 • Direktavkastning 4,8%
 • Omsättningstillväxt 1 år: 31 %
 • Vinsttillväxt 1 år:  44 %
 • Avkastning på eget kapital: 18%

 

Topp 10:

Topp 10 holdings.PNG